Terug naar Belgapress

Gebruiksvoorwaarden Belga

Bijgewerkt op 15 oktober 2019
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle online diensten en toepassingen van Belga voor mobiele apparaten, inclusief updates en nieuwe versies. Die worden samen de “Dienst” genoemd. De Dienst wordt geleverd door Belga News Agency, met hoofdkantoor aan de Arduinkaai 29 te 1000 Brussel en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.481.693. U erkent en aanvaardt dat u door uw toegang tot en gebruik van de Dienst wettelijk gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Belga. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dan mag u geen toegang krijgen tot of gebruikmaken van de Dienst. Door uw toegang tot de Dienst garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent of dat u minstens 14 jaar oud bent en van uw ouders toestemming hebt om de Dienst te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en de Dienst of een deel ervan te wijzigen of zelfs stop te zetten. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we een bijgewerkte versie van de Dienst lanceren. Uw voortzetting van het gebruik van de Dienst na de release van zo’n bijgewerkte versie impliceert dat u die aanvaardt.
U erkent dat wij de versie van de Dienst die u mogelijk op uw mobiele apparaat gebruikt, automatisch kunnen updaten. U stemt in met dergelijke automatische updates en gaat ermee akkoord dat op al die updates de gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
De via de Dienst beschikbare teksten, afbeeldingen, video’s, metadata en intellectuele eigendom die beschermd kan worden, worden “Inhoud” genoemd en zijn eigendom van Belga en zijn licentiegevers. Die wordt uitsluitend aan u verstrekt voor persoonlijk gebruik. U mag de Inhoud niet gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag geen afgeleide werken downloaden, wijzigen, verspreiden, publiceren of maken en de Inhoud niet beschikbaar maken voor derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve zoals occasioneel is toegestaan door bij de Dienst horende functies waarmee u met uitdrukkelijke toestemming links naar de Inhoud kunt delen. U mag de broncode of de architectuur van de Dienst niet analyseren door reverse engineering of op andere wijze proberen te achterhalen. U mag geen handelingen uitvoeren die de vlotte werking van de Dienst kunnen verstoren, evenmin als handelingen met onbevoegde toegang tot om het even welk deel van de Dienst.

U kunt zich registreren en een gebruikersaccount, gebruikersnaam en paswoord voor de Dienst aanmaken. U garandeert dat de informatie die u verstrekt voor uw registratie volledig en correct is en dient ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van die informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van elk door u aangemaakt paswoord. U mag uw gebruikersnaam of paswoord nooit opgeven voor om het even welk ander doel dan voor uw identificatie voor de Dienst. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Dienst of Inhoud te weigeren, te beperken of te beëindigen.
Registratiegegevens en andere informatie die wij over u verkrijgen, zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Wij staan niet garant voor de juistheid van de standpunten of meningen van een Licentiegever, derde die Inhoud aanbiedt of adverteerder en ondersteunen die ook niet. We kunnen links aanbieden naar toepassingen of diensten van derden. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor hun Diensten en Inhoud. U vrijwaart Belga tegen elke vervolging of klacht van een derde partij met betrekking tot uw gebruik van de Dienst.
De Dienst en Inhoud worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden of vertragingen, noch voor acties die u op basis daarvan onderneemt. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u de Dienst en Inhoud op eigen risico gebruikt.

Belga kan de Dienst naar eigen goeddunken en zonder financiële compensatie tijdelijk onderbreken voor technische interventies.
De nietigheid van een deel van deze voorwaarden zal niet leiden tot de nietigheid van alle voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Indien u toegang krijgt tot de Dienst vanuit een ander land, dan is alleen het Belgisch recht van toepassing en bij alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Dienst en Inhoud zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd